تبلیغات
زنگ مدرسه - نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس ادبیات
زنگ مدرسه
زندگی رقص کلمات است... یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی، متفاوت!!!
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس ادبیات

انشا اول راهنمایی

1- هر نوشته تعدادی ……………….. است كه درست و مرتب به هم پیوسته اند 0 ( 5/ نمره )

2- در نوشتن باید به اصل …………………. و ………………….. جمله ها توجه كنیم و بین آن ها با كلمات مناسب رابطه برقرار كنیم ( 5/1 نمره )

3- هر گاه بخواهیم چیزی را توصیف كنیم باید به …………….. و ………………. و ………………….. و ………………..

و ……………… و سایر خصوصیات آن توجه كنیم

4- چه تفاوتی بین توصیف یك شیء مثلا كتاب بایك منظره وجود دارد ؟‌( 2نمره )

5-برای نشان دادن و توصیف ظاهر یك فرد به چه نكاتی باید توجه كرد ؟‌(‌4 مورد )‌(‌2 نمره )

6- با كلمات زیر و معلومات خود كوتاه ترین و زیباترین جمله را بنویسید (‌1 نمره )

مشاركت :

همبستگی :

عمومی :

ملی

از دو موضوع زیر یكی را به دلخواه انتخاب كنید و 12 تا 15 سطر در باره آن با رعایت اصول نگارش بنویسید

1- یكی از بستگان یا دوستان یا آشنایان را توصیف كنید

2- توانا بود هر كه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود

انشادوم راهنمایی

یکی از را ه های مؤثر و مفید برای مو فقیّت در نو شتن .................................... است .

آیا ساده ترین و پیش پا افتاده ترین مسا ئل می توا ند موضوع یک نوشته ی خوب با شد .؟

بله خیر

شرح حال و خا طره نویسی از چه نوع نوشته ها یی می با شد ؟

الف ) تخیلی ب) علمی ج) تو صیفی د ) حما سی

یاد داشت کردن روی دادهای روزانه گامی مؤثّردر ........................ است

مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید

بیا تا بر آریم دستی ز دل که نتوان بر آورد فردا زگِل

((انسان نمائی پدیده ها )) چیست ؟

هرگاه بخواهیم زاد گاه خود را معرفی کنیم ،به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

عبارت های نا تمام زیر را با دو جمله کامل کنید

الف)از روزی که خود را شناختم ((گل))).................................

ب)زنگ انشا .........................................

عبارت نا تمام زیر را در یک بند (چهار سطر) کامل کنید

وقتی با خدا سخن می گویم .......................................

درباره ی یکی از موضوع های زیر با توجه به رعا یت اصول نگارش خوش خط و خوانا انشا یی بنویسید

الف )زادگاه خود را توصیف کنید

ب )یکی از کوه های منطقه ی خود را معرفی کنید. { با شیوه ی انسان نما یی پدیده ها }

ج ) یکی از خا طرات دوران تحصیل خود را بنویسید .

انشا سوم راهنمایی

شرح سو ال ها

آنچه در نگارش می خوانیم درس های پراکنده و جدا هستند . صحیح غلط

نامه یکی از ارزان ترین و آسان ترین راه های ارتباط است. صحیح غلط

کدام گزینه در مورد نوشتن نامه صحیح نیست ؟ الف ) انتخاب کلما ت و عبا رات نا منا سب

ب ) کا غذ نا مه ج ) نشا نه گذا ری د ) پرهیز از کلما ت محا وره

در خلا صه نویسی به چه نکا تی با ید تو جه کنیم ؟

سه ویژگی نا مه های اد ا ری را بنو یسید .

بیت مقا بل را به نثر روا ن معنی کنید . ( خو ش ا ست زیر مغیلا ن به را ه با د یه خفت شب رحیل ولی تر ک جا ن ببا ید گفت )

برای نامه های -+ ادا ری یک عنوا ن شروع ویک عنوا ن پا یا نی بنو یسید.

شر و ع = پا یا نی =

عبا رت نا تمام زیر را در یک بند (2 سطر ) کا مل کنید

در سا ل های اخیر تعداد افراد کتا بخوان ..............................

.

از دو مو ضوع زیر یکی را انتخاب کنید و براساس قواعد نگارش { حاشیه، رعایت پارا گراف ، نشا نه گذاری ،خوانا

بودن ) انشا یی بنویسید. ا لف ) انسان ها در هنگام بروز حوا دث طبیعی و غیر طبیعی نسبت به یکدیگر چه

وظیفه ای دارند ؟

ب ) مرا سم عزا دا ری مردم مسلمان را د ر روز عا شو را تو صیف کنید . ((به روش توصیف صحنه ))درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : م طیلانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

امارگیر حرفه ای سایت