تبلیغات
زنگ مدرسه - نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس عربی
زنگ مدرسه
زندگی رقص کلمات است... یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی، متفاوت!!!
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس عربی

نمونه سوال عربی اول راهنمایی

-1لغات زیررا به فارسی ترجمه كنید ( 1نمره ×)

حبه ( ) سبیل ( ) فخ ( ) شارع ( )

2- لغات زیررا به عربی ترجمه كنید (‌1 نمره )

سفره ( ) كوه (‌ ) كشتی ( ) كشاورز (‌‌‌‌ )

3- جملات زیررا به فارسی ترجمه كنید ( 4 نمره‌)

الف- الجد مفتاح الجناح 0

ب- دخل التلامیذ فی الصف 0

ج- اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما 0

د- انظر الی هاتین الشجرتین 0

<!--[if !supportLists]-->4- <!--[endif]-->جملات زیررا به عربی برگردانید 0 (‌5/1 نمره )

الف- آیا قلم روی كتاب است ؟

ب- اینان كوشا هستند 0 ( جمع مذكر )

<!--[if !supportLists]-->5- <!--[endif]-->متن زیررا بخوانید و به سوال ها پاسخ دهید 0( 5/1 نمره )

جاء‌معلم فی الصف 0 اخذ سعید القلم و رسم صوره الشمس و نظر الی القفص و سال نفسه : هل الطیور تحبون القفص 0

الف- من دخل فی الصف ؟‌

ب- ما اخذ سعید ؟‌

ج- ماذا سال سعید ؟

6-برای جملات زیراسم اشاره مناسب به كار ببرید ؟( 1 نمره )

الف- ………………….كتاب مفید 0 ب- ……………………….فاضلات 0

ج- ……………………. حمامتان0 د-……………………….. رجال 0

7-غلط های موجود در عبارت های زیررا تصحیح كنید ؟( 2 نمره )

الف- هولاء العالمان محبون عندالله . …………………………..

ب- هذان المسلمون ناجحات 0……………………… …………………………..

ج- هاتان المعلمات فی المدرسه 0…………………………….

8- كلمه صحیح را انتخاب كنید و در جای خالی قرار دهید ؟( 2نمره )

الف- ذهب الطلاب …………………….. المسجد0 ( الی علی و )

ب- ………………….. المومن فی البیت 0 ( تلك هذه ذلك )

10- جمله زیررا مثنی كنید ؟‌(‌5/ نمره )

هذا طالب 0( )

11- كلمات داده شده را در عبارات زیر قرار دهید و تغییرات لازم را انجام بدهید ؟‌( 1 نمره )

هاتان التلمیذتان مودبتان 0

التلمیذ : …………. ……………. …………….. 0

جالسان : ………….. …………… ………………… 0

12- جمله زیررا جمع كنید ؟‌

هذه مؤمنه 0 (‌ )

13- جمع كلمات زیررا بنویسید ؟‌( 1 نمره )

نبی ( ) صالحه (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ) مسلم ( ) مدرسه ( )

14- هم خانواده كلمه قویه را در آیات زیر مشخص كنبد ( 5/ نمره )

هو القوی العزیز

قویه

ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین

15- جمله های صحیح را با ( ص ) و جمله های غلط را با (‌غ ) مشخص كنید ( 5/1 نمره )

ما هذه بقره ؟‌ ذلك الجنه 0

هل تلك نمله ؟ لا هذه فراشه 0

تلك ورده 0 ناصر علی الحدیقه 0


عربی دوم راهنمایی ()

کلمه فارسی را به عربی وکلمه عربی را به فارسی ترجمه کنید ( 5/ نمره ) کان ( ) گناه ( )

2= در آیه های داده شده کلمات هم خانواده را مشخص کنید وزیر آنها خط بکشید ( 5/ نمره )

الف – رایت احد عشر کوکبا . ب- رای کوکبا .

3-صحیح یا غلط بودن جمله های زیرر امشخص کنید . ( 5/ نمره )

الف - ضمیر صیغه ( مفرد مونث مخاطب ) هی می باشد

ب- ذهبنا فعل ماضی متکلم مع الغیر است .

4- در جمله های داده شده ، زیر کلمه های غلط خط کشیده شده است صحیح آنها را بنویسید . ( 5/ نمره )

الف – ایتها الطالبه قد بلغت الرشد . ب- انتن ترکتم عباده الطاغوت .

5- ترجمه صحیح جمله (( ذهبت الی غرفتی وجعلت کتبی علی المنضده )) کدام گزینه است ( 5/ نمره )

الف- به اتاق می روم وکتاب ها را روی میز می گذارم ب- به اتاقم رفتم وکتاب هایم را روی میز قرار دادم

ج- به اتاقم میروم وکتاب هایم را روی میز قرار می دهم د- به اتاقم رفتم تا کتاب هایم را روی میز بگذارم

6- با توجه به معنی آیه کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید ( 5/ نمره )

( شی – یوم – جاء )

الف - .................. الحق وزهق الباطل . ( حق آمد وباطل از بین رفت )

ب- مالک ...................... الدین . ( صاحب روز جزا )

7- عبارت زیررا اگر مذکر است به مونث واگر مونث است به مذکر تبدیل کنید . ( 5/ نمره )

- تذکر المومنه الله فی العسر والیسر .

8- جمله های زیرر را با ضمیر مناسب کامل کنید . ( 5/ نمره )

الف - ....................... ذهب الی المدرسه . ب- .......................... ذکرت ربی .

9- جمله زیررا به عربی ترجمه کنید . ( 1 نمره )

کی به خانه برمی گردی ؟ ( مذکر )

10 – در جمله زیر ( اسم ، فعل ، حرف ) را مشخص کنید وزیر آن بنویسید . ( 1 نمره )

وصل زکریا الی الصومعه .

11- برای هر تصویر جمله مناسب را انتخاب کرده وآن را کامل کنید . ( 1 نمره )

الف – الرجال ............... ... حانوتهم .

ب- انتما ..................... الطعام .

12- با استفاده از (( نعم )) به طور کامل به پرسش های زیر پاسخ دهید . ( 1 نمره )

الف – هل قرات القرآن ؟

ب- هل خرجتن من المدرسه ؟

13- جمله های زیررا با فعل ماضی مناسب کامل کنید . ( 5/1 نمره )

الف – هل انت ............... قصص الانبیا . ( قرا )

ب- الطالبان ................... من البیت . ( خرج )

ج- هن .................. من المعلمات . ( شکر )

14 - متن زیررا به دقت بخوانید وسپس پاسخ هر سوال را مشخص کنید ؟ ( 5/1 نمره )

من قائد الجیش الی: الاخ محمد . الموضوع : التعرف علی 1- قوات العدو 2- اسلحه العدو ذهبنا مع اخی وبین الطریق اسرنا جندیا من العدو ورجعنا بسلامه . ففرح القائد کثیرا .

الف – هل نجح محمد فی مهمه ؟ نعم لا

ب- من کتب رساله ؟ الاسیر محمد قائد الجیش

ج- ذهب محمد الی منطقه العدو . صحیح غلط

15- جمله های زیررا به فارسی ترجمه کنید . ( 4 نمره )

الف – نحن هربنا فی الظلمه

ب- جاء صیاد الی الغابه .

ج- وصل الاب ونظر الی البیت .

د- هل تحب اللعب فی الصحراء .

عربی سوم راهنمایی)

1- برای سوالی كردن عبارت مقابل كدام كلمه مناسب است ؟‌ (( تقدرین علی عمل 0 )) (‌25/ نمره )

الف- متی ب- هل ج- این د- من

2- ترجمه صحیح جمله (( ما تركت الاغنام ! )) كدام جمله است ؟‌(‌5/ نمره )

الف- گوسفندان راترك نمی كنم ب- چرا گوسفندان را ترك كردم

ج- ما گوسفندان را ترك كردیم د- گوسفندان را ترك نكردم

3- كلمات زیررا ترجمه كنید ؟‌(‌75/ نمره )

لهج ( ) ملاء ( ) كلبه ( )

4- جمله زیررا به عربی ترجمه كنید 0 (‌75/ نمره )

به كتابخانه می روم :

5- صحیح یا غلط بودن جملات زیررا مشخص كنید ( 75/ نمره )

فعل (( اخرجوا )) امراست و برای مذكر به كار می رود 0

(( انت )) ضمیر مفرد مذكر است 0

(( انصرن )) فعل جمع مذكر است و ضمیر آن (( هم )) می باشد 0

6- فعل های زیررا منفی كنید ( 1 نمره )

كسلت ( ) ترجعین ( ) ینظران ( ) سمعوا ( )

7- برای هركدام از كلمات زیر یك هم خانواده بنویسید 0‌(‌75/ نمره )

شهاده ( ) نظیر ( ) غفران ( )

- هر آیه را با توجه به معنی آن كامل كنید ( 75/ نمره )

و یقولون ………………. هذاالوعد ؟‌ و می گویند : این وعده چه وقت خواهد بود ؟‌

ف …………………….. تذهبون ؟‌ پس كجا می روید ؟‌

و عنده ………………. الغیب 0 و كلید های غیب تنها نزد اوست 0

9- نوع و صیغه فعل های زیررا مشخص كنید . ( 1 نمره )

كسبتم

تسالین

10- فعل های زیررا به امر تبدیل كنید 0 (‌1 نمره )

تعبدان ( ) تبحثن ( )

11- متن زیررا بخوانید سپس به سوالات پاسخ دهید 0 ( 1 نمره )

ذهب الهدهد الی مملكه سبا 0 قال سلیمان : این ذهبت یا هد هد ؟‌الهد هد : یا سیدی لقد كشفت شیئا عجیبا 0

وجدت امراه تحكم علی الناس 0

الف – من قال : این ذهبت یا هد هد ؟‌ سلیمان ملكه سبا

ب- الی این ذهب الهد هد ؟‌ ذهب الی الغابه ذهب الی مملكه سبا

<!--[if !supportLists]-->12- <!--[endif]-->جدول زیر را كامل كنید 0‌( 5/1 نمره )

كلمه

وزن

حروف اصلی

نصیر

وصول

احسن

14-جمله های زیررا به فارسی ترجمه كنید ؟‌(‌4 نمره )

اصبروا ان الله مع الصابرین 0

افتحوا باب البستان للبؤساء

اصلبهم غدا فی جزوع النخل 0

نحن راجعون عن طریق البحر 0درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : م طیلانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

امارگیر حرفه ای سایت