تبلیغات
زنگ مدرسه - نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس علوم تجربی دوم راهنمایی بخش سوم
زنگ مدرسه
زندگی رقص کلمات است... یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی، متفاوت!!!
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

نمونه سؤال علوم تجربی دوم راهنمایی بخش سوم

سؤالات آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی درس علوم تجربی سال دوم

-1-کدام اشعه ی خورشید توسط مواد جذب و به گرما تبدیل می شود؟(69-68)

ب- اشعه ی مادون قرمز ج- اشعه ی ماوراءبنفش د- اشعه ی گاما Xالف- اشعه ی

2-کدام یک از سنگ های زیر جزء سنگ های آذرین است؟(69-68)

الف- ماسه سنگ ب- بازالت ج- کنگلومرا د- سنگ گچ

3- آینه دندانپزشکان که برای دیدن دندان از آن استفاده می کنند از نوع: (69-68)

الف- آینه تخت است ب- آینه محدب است ج- عدسی محدب د- آینه مقعر است

4- کدام یک از اجسام زیر شفاف نیست؟(69-68)

الف- آینه ب- سطح آب استخر ج- شیشه مات د-بخار آب

5- کدام یک از وسایل زیراز عکس های کوچک تصاویر بزرگی بر روی پرده می اندازد؟(69-68)

الف- پروژکتور ب- میکروسکوپ ج- تلسکوپ د-دوربین عکاسی

6- علت روشنی آسمان قبل از طلوع خورشید چیست؟(69-68)

الف- جذب نورخورشیددر اثر بخار آب هوا ب- انعکاس نامنظم پرتو های خورشیددرگردوغبار جو ج- انعکاس منظم پرتوهای خورشید در جو د-وجود اکسیژن در هوا

7- کنگلومرا نوعی سنگ.......است.( 70-69)

الف-آذزین درونی ب-آذرین بیرونی ج- رسوبی د- دگرگونی

8- محل اصلی گوارش ........... .است.

الف دهان ب- معده ج- روده باریک د- روده فراخ

9- خصوصیات تصویر در یک آینه مقعر چگونه است؟(70-69)

الف- دورتروبزرگتر ب- نزدیکتروکوچکتر ج- نزدیکتروبزرگتر د- دورتروکوچکتر

10- سرعت سیر نور در شیشه چند کیلومتر در ثانیه است؟(70-69)

الف- 000/220 ب- 000 /200 ج- 000/300 د-000/280

11- ماده ای که در تجزیه آب اکسیژنه به عنوان کاتالیز گر به کار می رود چه نام دارد؟(70-69)

الف- الکل ب- اسید سولفوریک ج- دی اکسید منگنز د- گاز کربنیک

12- پارافین شمع دارای چه نوع انرژی است؟(70-69)

الف- جنبشی ب- پتانسیل شیمیایی ج- الکتریکی د- جنبشی الکتریکی

13- پیدایش کدام سنگ حاصل واکنش شیمیایی است؟(71-70)

الف- مرمر ب- سنگ آهک ج- گرانیت د- بازالت

14- کدام ماده زیر برای ذوب شدن زیادتر گرما می برد؟(71-70)

الف- آلومینیوم ب- سرب ج- پارافین د- یخ

15- در اتومبیل ها برای دیدن مناظر پشت سر از ........................ استفاده می شود؟(71-70)

الف- عدسی محدب ب- آینه ی تخت ج- آینه ی مقعر د- آینه ی محدب

16- سیاهرگ و سرخرگ چه تفاوتی با هم دارند؟(72-71)

الف- سیاهرگ دارای خون تمیز ولی سرخرگ دارای خون کثیف می باشد

ب- سیاهرگ دارای خون کثیف ولی سرخرگ دارای خون تمیز می باشد

ج- سیاهرگ خون را از قلب خارج ولی سرخرگ خون را به قلب وارد می کند

د- سیاهرگ خون را به قلب وارد ولی سرخرگ خون را از قلب خارج می کند

17- اگرجایی زندگی کنیم که آب وهوای سردداشته باشدچه نوع غذایی باید بیشتر بخوریم؟(72-71)

الف- ویتامین ب- ئیدرات کربن ج- چربی د- پروتئین

18- علت رویت اجسام چیست؟(72-71)

الف- ازآنها نوربه چشم ما می رسد ب- ازچشم ما به آنها نورمی رسد ج- منیر هستند د- مرئی هستند

19-در کدام آینه تصویر کوچکتر و نزدیکتر دیده می شود؟73-72)

الف- تخت ب- محدب ج- مقعر د- منشور

20- اگر نور وارد شیشه شود چه می شود؟73-72)

الف- سرعت آن افزایش می یابد ب- سرعت آن کاهش می یابد

ج- سرعت آن تغییر نمی کند د- ضخامت شیشه تأثیر دارد

21-وقتی به کف استخر نگاه می کنید کف استخر را بالا می بینید؟چرا؟(73-72)

الف- به علت انعکاس نور از کف استخر ب- کاهش سرعت نور در آب

ج- افزایش سرعت نور در آب د- بستگی به صافی آب دارد

22- به نظر شما در کدام حالت خون تیره به قلب راحت تر وارد می شود؟(73-72)

الف- موقعی که بالانس می زنید ب- موقعی که ایستاده اید

ج- موقعی که راه می روید د- موقعی که می دوید

23- چرا خط کش مایل به هنگام فرو رفتن در آب کوتاه و شکسته به نظر می آید؟(74-73)

الف- پراکندگی نور ب- شکست نور ج-= انعکاس نور د- امتداد مستقیم نور

24- کدامیک از اجسام زیر منیرند؟(74-73)

الف- چشم ب- ستاره قطبی ج- کبریت د- آینه

25 – همه تغییرات شیمیایی ار این جهت به هم شبیهند که همیشه ............... مواد تغییر می کنند.

الف- مولکول ها ب- اندازه ج- حالت د- شکل (74-73)

26- در کدامیک از موارد زیرمی توانیم آینه مقعر به کار ببریم؟(74-73)

الف- سر پیچ جاده ها ب- داخل اتومبیل ج- دندانپزشکی د- پریسکوپ

27- از ذره بین برای دیدن اشیاء .................... استفاده می کنیم. (74-73)

الف- نزدیک ب- مناظر ج- دور د- میکروب

28- چگونه می توانیم با استفاده از عدسی محدب تصویر بزرگتری بر روی پرده ایجاد کنیم؟

الف- عدسی را به شیء نزدیک و از پرده دور کنیم

ب- شیء را ازعدسی دوروعدسی رابه پرده نزدیک کنیم

ج- عدسی را از شیء دور و به پرده نزدیک کنیم

د- شیءو عدسی را به پرده نزدیک کنیم

29-کدام مورد بیانگر تغییر شیمیایی می باشد؟(75- 74 )

الف- آب نمک را حرارت می دهیم تا نمک باقی بماند

ب- سدیم را در آب می اندازیم تا ناپدید شود

ج- گوگرد را در لوله ی آزمایش حرارت می دهیم،مایع و سپس بخار می شود

د- شکر و گوگرد را با حل کردن در آب از هم جدا می کنیم

30- کدام عمل «تغییر فیزیکی » نمی باشد؟(75- 74 )

الف- تغییرحالت ب- جدا کردن اجزای مواد مخلوط

ج- تغییر شکل مواد د- جدا کردن اجزاء مواد مرکب

31-اگریک وزنه1 کیلوگرمی از ارتفاع18/4 متری درظرفی که محتوی 100 گرم آب است.سقوط کندو همه انرژی آن صرف بالا بردن دمای آب شود،دمای آب چقدر زیاد خواهد شد؟(75- 74 )

الف- یک درجه سانتیگراد ب- ده درجه سانتی گراد

ج- 1/0 درجه سانتیگراد د- 01/0درجه سانتیگراد

32- کدام مورد از خواص شیمیایی آب نمی باشد؟(75- 74 )

الف- عامل اصلی زنگ زدن آهن می باشد ب- به سختی دچار تغییر شیمیایی می شود

ج- به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود د- معمولاًموجب سوختن نمی شود

33- کدام دستگاه مواد زاید را از بدن دورنمی کند؟(75- 74 )

الف- گوارش ب- تنفس ج- کلیه ها د- گردش خون

34- بیشترین انرژی را بدن از کدام غذاهای زیر بدست می آورد؟(76-75)

الف- گلوسیدها ب- چربیها ج- هیدرات کربن د- پروتئین

35- اگر کبریت افروخته ای را بین دو آینه موازی قرار دهیم : (77-76)

الف- یک تصویر داریم ب- دو تصویر داریم

ج- تصویری ایجاد نمی شود د- بی نهایت تصویر خواهیم داشت

36- در تغییر فیزیکی یک ماده چه چیزی تغییر نمی کند؟(77-76)

الف- حالت ماده ب- شکل واندازه ماده ج- سرعت جنبش مولکول ها د- نوع مولکول های ماده

37- کدامیک تغییر شیمیایی است؟(77-76)

الف- ساختن خشت ب- قالب ریزی فلزات ج-ساختن آجر د- جداکردن فلزات خالص ازسنگ معدن

38- چگونه می توانیم از یک شمع نورانی تصویر بزرگتری به دست آوریم؟(77-76)

الف- به وسیله آینه محدب ب- به وسیله آینه تخت ج- به وسیله یک منشور د- به وسیله آینه مقعر

39- در کدامیک از دماهای زیر چگالی هوا بیشتر است؟(77-76)

الف- 45درجه سانتی گراد ب- 60درجه سانتی گراد د-20درجه سانتی گراد ج-40 درجه سانتی گراد

40- انرژی کدامیک از منابع زیر به وسیله ی موتور گرمایی مهار می شود؟(78-77)

الف- انرژی اتمی ب- انرژی خورشیدی ج- انرژی باد و آب جاری د- انرژی سوختها

41- با توجه به شکل به جای علامت ؟ کدام مقدار صحیح است؟(78-77)

الف- 45 درجه ب- 35 درجه ج- 55 درجه د- 40 درجه ؟ 45

43- بافت تشکیل شده از .................

الف- چند سلول گوناگون ب- سلول هایی با شکل و کار یک جور

ج- سلول هایی با کار یکسان د- سلول هایی با کار یکسان

44- گیاخاک از ................... به وجود می آید.

الف- لایه ی تیره رنگ در سطح خاک که از ÷وسیده شدن جسد حیوانات و گیاهان

ب- مخلوط ماسه و خاک رس

ج- مواد پوسیده شده موجودات زنده همراه با سنگ های متلاشی شده

د- لایه تیره رنگ در سطح زمین

45-ته نشین شدن رسوبات از ساحل تا اعماق دریا به ترتیب..............

الف- گل،ماسه،آهک،شن ریز و درشت ب- شن ریزو درشت، ماسه،گل، آهک

ب- ماسه ،گل، شن ریز و درشت، آهک ج- آهک،گل، ماسه، شن ریزو درشت

46- کدام یک از شیره های گوارشی زیر آنزیم نیست؟

الف- شیره لوزالمعده ب- شیره روده کوچک ج- صفرا د- شیره معده

47- کدام کانیهای زیر در بین سنگ های رسوبی یافت نمی شود؟

الف- کانیهای آهن دار ب- مغز مداد ج- اورانیم د- الماس

49 – در چراغ قوه و چراغ های جلو اتومبیل از چه آینه هاای استفاده می کنند؟)

الف- محدب ب- محدب و تخت ج- مقعر د- مقعر و تخت

50- دو ظرف مشابه که داخل آنها پر از هوا است آنکه سبک تر است دارای هوای ............ است.

الف- سردتر ب- گرمتر ج- مایع د- صفر درجه (80-79)

51 – ماده ای که ضربان قلب را تنظیم ............. نام دارد؟ (80-79)

الف- گوگرد ب- آهن ج- فسفر د- سدیم

52- مناسب ترین صورت انرژی ..................... است . (80-79)

الف- شیمیایی ب- تابشی ج- الکتریکی د- گرمایی

53- فنر کوک شده ی ساعت چه نوع انرژی و چه صورتی از انرژی را دارد؟ (80-79)

الف- پتانسیل شیمیایی ب- جنبشی مکانیکی ج- وزن و حجم جسم د- جرم و سرعت

54- کره ی ماه را شب ها بدان جهت روشن تر می بینیم که ................. (81-80 )

الف- شبها ماه تنها منبع نور در آسمان است.

ب- ماه به نسبت ستارگان منبع نور قوی تری است.

ج- شبها انعکاس نور خورشید از سطح ماه واضح تر است.

د- روزها ماه یک منبع نور بسیار ضعیفی در برابر خورشید است.

55- کدام عضو از بدن می تواند مقدار اضافی قند را به صورت گلیکوژن ذخیره کند؟(83-82)

الف- روده ی کوچک ب- کبد ج- طحال د- لوزالمعده

AB56- اگر گروه خونی شخصی

چون نیروی هر دو برابر است.A وBالف- ژنهای

بیشتر است.A چون نیروی O و Aب- ژن

بیشتر است . B چون نیروی ژن O و Bج- ژنهای

است.B بیشتر از A چون نیروی ژن B و Aد- ژنهای

57- کدام جمله زیر در مورد تغییر شیمیایی صادق است؟(81-80 )

الف- تغییر سرعت مولکول ب- تغییر نیروی جاذبه مولکول ها

ج- تغییر فاصله مولکول ها د- تغییر نوع مولکول ها

58- انرژی پتانسیل چگونه در جسم ذخیره می شود؟(81-80 )

الف- در اثر اصطکاک ب- در اثر غلبه بر اینرسی

ج- بر اثر غلبه بر نیروی جاذبه زمین د- بر اثر غلبه بر جاذبه مولکولی

59- انرژی کدام منبع زیر مشکل تر به انرژی جنبشی مکانیکی تبدیل می شود؟(81-80 )

الف- باد ب- آب جاری ج- بنزین د- ذغال سنگ

60- موتور گرمایی کدام صورت انرژی را مستقیماً به انرژی مکانیکی تبدیل می کند؟(81-80 )

الف- الکتریکی ب- شیمیایی ج- تابشی د- گرمایی

61- بین منبع نوروپرده شی ای قرار داده ایم که بر اثر این شیء تصویری که بر روی پرده ایجاد شده است دایره ای بزرگ و تاریک و درون آن دایره ای کوچک تر ولی نورانی تشکیل شده است .شیء مورد نظر چه می تواند باشد؟(82-81)

الف- آینه محدب ب- آینه تخت ج- عدسی محدب د- عدسی مقعر

62- کدام عامل در رشد بدن دخالت ندارد؟(82-81)

الف- پروتئین ب- انسولین ج- نمک های معدنی د- نمک های معدنی و انسولین

63- ادراریک فرد سالم کدام ماده را ندارد؟(82-81)

الف- قند ب- نمک ج- اوره د- ب و ج

64- در میان کدام نوع سنگ امکان تشکیل فسیل می باشد؟(82-81)

الف- مرمر ب- آهک ج- گنیس د بازالت

65- دهنده ی همگانی خون کدام است؟(82-81)

O د- AB ج- B ب- Aالف-

66-برای تبدیل شدن یک کیلوگرم آب جوش به بخار آب جوش چندژول گرما لازم است؟(82-81)

الف- 2250 ب- 2250000 ج- 333 د- 333000

67- صد گرم یخ را داخل پارچ آب می اندازیم کدام گزینه صحیح است؟(82-81)

الف- دمای مخلوط تا زمانی که تمام یخ ذوب نشده در صفر درجه باقی می ماند.

ب- یخ چون رسانای ضعیفی است به کندی آب پارچ را خنک می سازد

ج- به تدریج دمای مخلوط بالا می رود

د- در اثر رسانایی آب پارچ خنک می شود.

68- هموگلوبین از چه جنسی است و جزء چه سلولی می باشد؟(82-81)

الف-پروتئین-گلبول سفیدب-چربی-گلبول سفیدج- پروتئین-گلبول قرمز د- چربی- گلبول قرمز

ج- پروتئین- گلبول قرمز د- چربی- گلبول قرمز

69- نقش کلسیم در بدن چیست؟(82-81)

د-گزینه های الف و ب D الف-محکم ساختن دندان ها ب- انعقادخون ج-کمکبه جذب ویتامین

70- کدام یک از عبارت های زیر در مورد امواج درست است؟(82-81)

الف- امواج رادیویی،نوری و صوت همه از خلاء می گذرند.

ب- امواج رادیویی و نور از خلاءمی گذرند ولی امواج صوت نمی گذرند .

ج- امواج صوتی از خلاء می گذرند ولی امواج رادیویی و نور نمی گذرند.

د- امواج نور و صوت از خلاء می گذرد ولی امواج رادیویی نمی گذرد.

71- کدام نوع آینه می تواند از جسم تصویری بزرگ تر و دورتر بر روی پرده تشکیل دهد؟و کدام نوع آینه کانون حقیقی دارد؟(82-81)

الف- محدب – محدب ب- محدب- مقعر ج- مقعر- مقعر د- مقعر- محدب

72- در مورد سنگ های دگرگون شده کدام مطلب صحیح می باشد؟(82-81)

الف- اگر سنگی در اثر گرماو فشار آب خود را از دست بدهد به سنگ دگرگون تبدیل می شود.

ب- در سنگ دگرگون شده طرز قرار گرفتن کانی ها می تواند تغییر کند.

ج- سنگ هایی که قسمت های انتهایی پوسته قرار دارند همه از انواع دگرگون می باشند.

د- سنگ های دگرگون شده بسیار سخت تر از سایر سنگ ها می باشند.

73- فلدسپات و گرانیت به ترتیب جزء کدام دسته از کانی ها هستند؟(83-82)

الف- اولیه،ثانویه ب- اولیه ، اولیه ج- ثانویه، اولیه د- ثانویه ، ثانویه
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : م طیلانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

امارگیر حرفه ای سایت