تبلیغات
زنگ مدرسه - نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس حرفه و فن
زنگ مدرسه
زندگی رقص کلمات است... یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی، متفاوت!!!
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

حرفه اول راهنمایی

"صحیح یا غلط بودن جملات زیررامشخص کنید" صحیح غلط

عامل اصلی آلودگی محیط زیست افزایش جمعیت است . O O

غم واندوه خانواده مربوط به خسارت های اجتماعی ناشی از بیماری است. O O

برای تولید حرارت درکوره بلند به همراه سنگ آهن ؛ سنگ آهک نیز می ریزد. O O

"صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید"

تولید جریان الکتریسیته بر اساس حرکت کدام ذره است؟

الف) اتم O ب) مولکول O ج) الکترون O د)هسته O

در محل"تولید برق"؛ برای انتقال ازکدام نوع ترانسفور ماتور استفاده می شود؟

الف) فشار ضعیف O ب) توزیع اصلی فشارقویO ج) فشار قوی افزاینده O د) کاهنده O

از کدام قطعه زیر جهت حفا ظت الکتریکی در مدارها استفاده می شود؟

الف) سیم فاز O ب) فیوز O ج) پریزO د) سر پیچ O

در کدام وسیله زیر "تبدیل انرژی"صورت می گیرد؟

الف) سیم نول O ب) کلید دو پل O ج) کلید یک پل O د) سر پیچ O

"جا های خالی را با کلمات و عبارت های مناسب پر کنید"

بدنه سوهان از جنس................... ابزار سازی است.

پوشیدن لباس کار مناسب در کار گاه علاوه برجنبه نظافت بیشترجنبه ی.................... .دارد.

هرچه تعداد اجزای یک سیستم بیشتر باشد ؛ سیستم ..................است.

روش زندگی هر کس ؛ شامل عادت ها؛ ............... ........وتصمیم گیری ها در سلامت او تاثیر زیادی دارد.

دینام دوچرخه نیروی ................ .....دوچرخه را به نیروی ..........................تبدیل می کند.

فناوری را تعریف کنید.

منظور ازمحیط زیست چیست؟

جدول زیر را کامل کنید.

نوع سیستم

مثال

سیستم طبیعی

.............................

سیستم هشدار دهنده

.............................

شمای فنی جعبه تقسیم را رسم کنید؟

شیوه های صحیح دفع بهداشتی زباله را بنویسید.(3مورد)

طریقه ساخت فیبرو نئو پان را مقایسه و تفاوت ها را بنویسید.(2مورد ازتفاوت ها)

عبارت های ستون "الف" را به صورت منطقی به عبارت های ستون "ب" با ربط دهید.

(الف) (ب)

آهن هدایت کننده خوب جریان برق

روی سبک و نرم

آلو مینیوم دمای ذوب Ć 1535

مس روکش مناسب لوله های آب

حرفه وفن اول راهنمایی

حرفه وفن اول راهنمایی جاهای خالی را پر كنید.

1- گسترش دانش و به كار گیری آن موجب پیشرفت و تكامل ……………….. شده است.

2- لامپ درون دسته فازمتر برای ……………………. می باشد.

3- سیستم ها با توجه به ………………..نام نامگذاری می شوند .

4- هر چه تعداد اجزای سیستم ………………باشد سیستم پیچیده تر است.

5- اتم دارای دو بخش اصلی یعنی ………………و……………… است.

6- سیستم های برق را معمولا از فلز …………….می سازند.

7- به مسیر بسته ای كه ……………….در آن جاری است . مدار الكتریكی گویند.

8- گیره وسیله ای است كه برای نگه داشتن ………………..از آن استفاده می شود.

9- فیبر به صورت صفحات …………….با ضخامت كم عرضه می شود.

10-فلزات عموما به صورت سنگ معدن و در تركیبات با ………………دیگر وجود دارند.

11-مس فلزی است نرم و در ……………….در چه سانتی گراد ذوب می شود.

12- برنج و برنز از آلیاژهای …………………..هستند.

13- برز سوهان از جنس فولاد……. است كه بر روی آن دندانه هایی به نام آج ایجاد شده است.

14- اگر مقدار در صد ……………..در آلیاژ آهن از 06/2 كم تر باشد محصول را فولاد می نامند.

15-از مواد مختلفی در ساختمان سازی استفاده می شود كه به آن …………………می گویند.

16-سیمان از پختن و آسیاب كردن مواد مختلفی (…………….و خاك رس و در صد كمی از مواد دیگر ) به دست می آید

17-شن به …………….از جنس سنگ گفته می شود.<!--[if !supportMisalignedRows]-->

 

<!--[if !supportMisalignedRows]-->

1- فناوری را تعریف كنید .5/0

2- اجزاء فاز متر را نام ببرید.(7 مورد)5/1

3- برق چیست و چگونه بوجودمی آید.5/0

4- جریان الكتریكی چیست.5/0

5- سه دسته مهم فنی برق كدام اند نام ببرید و یكی را توضیح دهید.1

6- سیم فاز و نول را تعریف كنید .5/0

7- فیوز را تعریف كنید و انواع آن را بنویسید. 1

8- فرد سالم چه نشانه هایی دارد و تفاوت آن با انسان بیمار چیست.5/0

9- بهداشت و سلامتی و محیط زیست را تعریف كنید .5/1

10-زباله را تعریف كنید و به چند طریق دفع می شوند نام ببرید .5/1

11-بلا را تعریف كنید. 5/0

12- فیبر و نئوپان را تعریف كنید. 1

13- چوب چه نقشی و اهمیتی در زندگی انسان دارد. 5/0

14-آهن به چه صورت از معدن استخراج می شود و روش تهیه آن چگونه است. 1

15- آیا تمدن بشری با ساخت روستا ها شروع شد . 5/0

16-چه عواملی ایمنی ساختمانها را در شهر و روستا تهدید می كند . 1

17-چه عواملی در نظم یافتن ساختمانها در شهر و روستا دارد .1

18- سیم را تعریف كنید و چه چیز موجب روشن شدن لامپ می شود. 1

 

حرفه سوم راهنمایی

سلامتی انسان ومحیط زیست درگرو رعایت کدام یک از اصول تولید محصولات فناوری است؟

الف)انتخاب و تغییر مواد ب) اصول بهداشتی ج)ارزیابی د)نکات زیبایی شناختی

رامین یک دوربین فیلم برداری خریده که دفترچه ی راهنما نداردواکنون نمی تواند از آن استفاده کند.به نظر شما فناور این محصول کدام اصل را رعایت نکرده؟

الف) انتخاب و تغییر مواد ب) اصول بهداشتی ج) ارزیابی د) نکات زیبایی شناختی

کنترل قدووزن کودک وثبت وضع رشدوتکامل اودرکارت مخصوص مربوط به کدام نوع مراقبت می باشد

الف)بهداشت فردی ب) بهداشت روانی

ج)مراقبت های بهداشتی درمانی د)آموزش وبازی

مرحله ای که راه های پیشنهادی به ذهن انسان می رسد؟

الف) احساس وجود مشکل ب) جمع آوری اطلاعات پیرامون مشکل

ج) فرضیه سازی د) ارزیابی فرضیه ها

در مورد بیماری ایدز کدام گزینه صحیح است؟

الف) واکسن دارد ب) قابل پیشگیری نیست ج)واگیر است د) درجهان نابودشده

مقدار مقاومت را با چه دستگاهی اندزه گیری می کنند؟

الف) مالتی متر ب) آمپرسنج ج)اهم سنج د) موارد الف وج

کدام فراورده کمپوزیت است؟

الف) نئوپان ب) پانل چوب سیمان ج) تخته چند لایه د)هرسه مورد

جسمی که جریان الکتریکی را آسان عبور می دهد دارای مقاومت الکتریکی ...................است.

کاربردهای سلف عبارتندااز:1- تولید فرکانس 2- تولید میدان مغناطیسی آهنربا3- ..............................

قسمت گردان موتور الکتریکی ...................وقسمت ساکن آن......................نام دارد.

رشد و تکامل کودک ازدوره......................شروع می شود وبه دو عامل محیط و..............بستگی دارد

منابع برق خودرو عبارتند از: 1......................2.....................

چگونه با شرکت کردن در کارها وبحث های گروهی می توان قدرت تفکروخلاقیت راپرورش داد؟

اثر واکسن در بدن چیست؟

منظور از سیستم های پیچیده چیست همراه با مثال؟

قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود؟

فرایند کاغذ سازی وفرایند ساخت M.D.F را با یکدیگر مقایسه کنید؟

آثار مخرب قارچ ها وحشرات چوب خوار بر روی چوب را با یکدیگر مقایسه کنید؟

شمای فنی مدار کلید تبدیل را رسم کنید؟

صحیح یاغلط بودن جملات زیر را با علامت × مشخص کنید. ( هر مورد 25/)

الف)رشد وتکامل کودک از تولد تا 2سالگی بسیار سریع است . ص غ

ب)نیروی موتور خودرو ازطریق جعبه دنده به کلاچ منتقل می شود. ص غ

ج)شیر دنباله کوتاه از دو قسمت بدنه و حلزونی تشکیل شده است. ص غ

د)سوزنی برگان به جهت داشتن الیاف بلندترنسبت به پهن برگان برای کاغذ سازی مناسب نیستند. ص غدرباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : م طیلانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

امارگیر حرفه ای سایت