تبلیغات
زنگ مدرسه - نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس علوم تجربی سوم راهنمایی
زنگ مدرسه
زندگی رقص کلمات است... یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی، متفاوت!!!
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

مونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش اول

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:

1- کاغذ لیتموس آبی در محلول سرکه به رنگ....................در می آید.

2- نیروی جاذبه در میان یون ها با بار ناهمنام.....................ایجاد می کند.

3- الف- ترکیب یونی و ترکیب مولکولی را مشخص کنید.اکسیژن(..........) سدیم کلرید(..........)

4-بیشترین جرم اتم در .............است.

5- وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ............... وآب بدست می آید.

6- وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ............... وآب بدست می آید.

7- در هسته ی اتم ذره ای با بار الکتریکی مثبت به نام ...........وجود دارد.(الکترون- پروتون- نوترون)

8-به ماده ای که محلول آن جریان برق راازخودعبورمی دهد........می گویند.(الکترولیت-غیرالکترولیت-ترکیب مولکولی)

9- اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ............... می شود.(الف- مثبت ب- منفی)

10- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد..............نام دارد. (الف-هلیم ب- هیدروژن)

11- بار پروتون .........................است .

عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

1 اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ................ می شود.(الف- مثبت ب- منفی)

2- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد................نام دارد. (الف-هلیم ب- هیدروژن)

12- مدل اتمی رادر فورد و بور چه شباهت و چه تفاوت هایی با هم دارند؟

۵۶

26 یک اضافه شود، عدد اتمی و عدد جرمی آن چه تغییری می کند؟چرا؟Fe 13- اگر به اتم

14- پیوند کووالانس و پیوند یونی چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند؟

15- یک ویژگی مهم ترکیب های یونی را بیان کنید؟

16- عدد جرمی عنصری 8 است و در هسته ی آن 5 نوترون وجود دارد .عدد اتمی ،تعداد الکترون و پروتون آن را مشخص کنید و مدل بور را برای آن رسم کنید؟

17- پیوند کووالانسی با پیوند یونی را با هم مقایسه کنید(شباهت و تفاوت آنها را بنویسید)


الف- این مدل مربوط به کدام دانشمند است؟

ب- عدد اتمی و عدد جرمی این ذره را مشخص کنید؟

ج- این ذره یون مثبت است یا منفی؟چرا؟

18- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرا رسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

19- مدل اتمی تامسون و رادر فورد چه شباهت و چه تفاوت هایی دارند؟

-گاهی به دلیل زیاد بودن ترشحات اسید معده احساس ناراحتی می کنیم و معمولا پزشکان برای درمان آن قرص سدیم کربنات که یک ماده ی بازی است تجویز می کنند . چرا؟

20 - برای هیدروژن سه ایزوتوپ یافت می شود. الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟

3H

1

2H

1

1H

1

21- جدول زیر را کامل کنید:

فرمول شیمیایی

نام عناصر

تعداد هر عنصر

C6H12O6

فرمول شیمیایی یک ترکیب می باشد.در این ترکیب چه عناصری و به چه تعداد وجود دارد ؟ )C6H12O622-(

18O

8

17O

8

16O

8

ایزوتوپ

200

37

99763

تعداد ایزوتوپ ها در میان یکصد هزار اتم

23- با توجه به جدول به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟

ج-کدام ایزوتوپ در طبیعت به مقدار بیشتری یافت می شود؟

24- علی در گزارش خود نوشته است که محلول ترکیب های یونی الکترولیت محسوب می شوند چه تفسیری برای این گفته دارید؟

25- برای ترکیب مولکولی تفلون یک کاربرد بنویسید؟

26- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرا رسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

27- هنگاه جابه جایی وسایل در آزمایشگاه برچسب بعضی از مواد افتاده است.اکنون محمد می خواهد مواد اسیبدی و بازی را از هم جدا کند او چگونه می تواند این کار را انجام دهد.لطفاً او را راهنمایی کنید؟

28-مدل اتمی بور را بیان کنید؟

29- چگونه می توان فهمید یک ماده الکترولیت است یا خیر؟ با طراحی یک آزمایش توضیح دهید؟

30- درهنگام انجام آزمایش مقداری اسیدسولفوریک برروی دست مجید ریخت.

اگر شما آنجا بودید چه کار هایی را انجام می دادید؟

31- فرمول شیمیایی را تعریف کنید و بنویسید فرمول شیمیایی چه اطلاعات سودمنذی به ما می دهد؟

32- مدل اتمی تامسون را بیان کنید؟

33- مدل اتمی رادر فورد و بور چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

34- جدول زبر را کامل کنید:

کاشف آن

جای ذره

جرم

بار الکتریکی

نام ذره

پروتون

0

تامسون

35- ایزوتوپ را تعریف کنید و شباهت ها و تفاوت های ایزوتوپ ها را بنویسید؟

36 -مفاهیم زیر را تعریف کنید:

1- ایزوتوپ:

2-یون:

3-خنثی شدن

4- فرمول شیمیایی

5-نمک خنثی:

6- عدد جرمی:

7- -پیوند کووالانسی:

8- شناساگر:

ا9- عدد اتمی:

10- جدول تناوبی:

11-پیوند یونی

12- نماد شیمیایی:

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش دوم

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

1-با مطالعه ی فسیل ها در می یابیم که از گذشته های دور تا به امروز ساختمان بدن جانداران

بتدریج ...............شده است.

2- علت حرکت ورقه ها .......................است.

3- علت حرکت ورقه ها .......................است.

4- به قطعاتی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری قرار دارند.............................گفته می شود.

5-صفات ارثی از طریق .................... داخل هسته به ارث می رسند.

6- تغیرات در ............. جانداران پدید می آید نه در افراد آنها.

7-صفات ارثی از طریق .................... داخل هسته به ارث می رسند.

به قطعاتی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری قرار دارند.........گفته می شود.

عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

8- ستاره های قرمز نسبت به سایر ستاره های زرد ........................است.

(الف داغ تر ب- سردتر)

9- منشأ گرمای خورشید تبدیل .........................است.

(الف- هیدروژن به هلیم ب- هلیم به هیدروژن)

10- در یک سری از سنگ های رسوبی کدام لایه قدیمی تر و کدام یک جدید تر است؟چرا؟

11- برای این که بدن جانداری به فسیل تبدیل شود چه شرایطی لازم است؟چرا؟1

12- چهار مورد از موارد استفاده ی فسیل ها را نام ببرید؟1

13- در یک جنگل تعدادی زرافه با گردن های کوتاه و بلند زندگی می کنند .آینده ی آنها را بر طبق نظریه ی لامارک و داروین چگونه پیش بینی می کنید؟چرا؟5/1

14- وقتی ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای برخورد می کند چه روی می دهد؟توضیح دهید؟5/1

15- چرا سنگ های قاره ها بسیار قدیمی اند ولی سنگ های کف اقیانوس ها جوان هستند؟1

16- مولکول DNA به آسانی دچار تغییر نمی شود.چرا؟چه عواملی موجب تغییر آن می شوند؟نام ببرید؟1

13- اخترشناسان دما و ترکیب ستارگان را چگونه مشخص می کنند؟5/1

19- علت جابجایی ورقه های تشکیل دهنده ی زمین چیست ؟ توضیح دهید. 1

20-هر سا له چند سانتیمتر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود. علت آن چیست؟5/1

21- دلایل هر یک از موارد زیر را بنویسید؟

الف- دنباله دارها را به گلوله ی برف گل آلود تشبیه کرده اند.

ب- در برخورد دو ورقه ی قاره ای ورقه ای به زیر ورقه ی دیگر نمی رود.

22-تغیرات در جمعیت جانداران به وجود می آیدیا در افراد؟به چه دلیل؟

23- محققان تعداد مساوی از خرگوش های سیاه و سفید را در محیط پوشیده از برف رها کرده اند پس از گذشت مدتی شانس زنده ماندن کدام گروه کمتر است ؟به نظر شما علت آن چیست؟

24- چه زمانی می توان قبول کرد که در سنگ های رسوبی لایه های بالای جدید تر از لایه های زیرین است

25- هر یک از پدیده های زیر از برخورد کدام ورقه هابه وجود می آید.

الف - جزایر قوسی(........................................)

ب - گودال ها ی اقیانوسی(...............................)

26- شهر تهران بر روی کمربند زلزله خیز کشورمان قرار دارد و از آخرین زلزله ای که در این شهر روی داده سال های زیادی می گذرد به نظر شما به این ترتیب خطروقوع زلزله در تهران بر طرف شده است.نظر شما چیست؟

27- محل های مناسب برای فسیل شدن در خشکی را نام ببرید:(چهار مورد).

28- سیارات منظومه ی شمسی به چند دسته تقسیم می شود نام ببریدو دو تفاوت آنها را بنویسید؟.

29- در یک منطقه ی بیابانی تعدادی خرگوش قهوه ای و سفید زندگی می کنند و با توجه به اینکه نیمی از بچه خرگوش های به دنیا آمده سفید و نیمی دیگرقهوه ای می باشند اما بیشتر خرگوش های بالغ قهوه ای می باشند.چرا؟این بیانگر نظریه ی کدام دانشمند است؟.

30- ورقه های دور شونده در کجا قرار دارندو چگونه از هم دورمی شوندونتیجه ی این دور شدن چیست؟5/1

31 - نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را بیان کنید؟

32 - وقتی ستاره ای پر نورتر به نظر می رسد معنایش چیست؟

33چرا درمیان جانوران رقابت به وجود می آید؟و چه جانورانی در رقابت پیروز می شوند؟

ا34- دو عامل را که در زیر سنگ کره موجب شکل پذیری و خمیری شدن آن گشته است را بنویسید

35-به نظرشمایک جاندارپس ازمرگ بایدبه دورازچه عواملی قرار گیردتا همه یا قسمتی ازجسد آن سالم بماند؟(دومورد)

46-الف- محققان تعداد مساوی از خرگوش های سیاه و سفید را در محیط پوشیده از برف رها کرده اند پس از گذشت مدتی شانس زنده ماندن کدام گروه کمتر است ؟به نظر شما علت آن چیست؟

37- در مناطق بیابانی مقدار بارش بسیار کم وتبخیر آب سریع است با توجه به این مطلب مشخص کنید که در بیابان

شانس زنده ماندن کدام درخت بیشتر است .درختان با برگ سوزنی یا پهن؟پاسخ خود را توضیح دهید و بنویسید برای پاسخ خود از نظریه ی کدام دانشمند استفاده کرده اید؟

38- ورقه های دور شونده در کجا قرار دارندو چگونه از هم دورمی شوندونتیجه ی این دور شدن چیست؟5/1

39- نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را بیان کنید؟

40- مکان های مناسب برای فسیل شدن کجاست؟چرا؟

41- ترتیب پیداش جانوران را بنویسید؟

42- نظریه ی دوریس را بیان کنید؟

43- وقتی دو ورقه ی اقیانوسی به هم برخورد می کنند چه روی می دهد؟توضیح دهید؟

44- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

جهش

الف-فسیل:

ج- جزایر قوسی:

جهش:

صورت های فلکی:

سیارک ها:



درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : م طیلانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

امارگیر حرفه ای سایت