تبلیغات
زنگ مدرسه - نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم
زنگ مدرسه
زندگی رقص کلمات است... یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی، متفاوت!!!
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم

- در جا های خالی کلمات مناسب بنویسید؟

جملات زیر را بااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

1-به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین ........................می گویند.(برقگیر-جرقه-ذرخش)

2- اگر الکتروسکوپی را که با میله ی شیشه ای باردار(مثبت) به روش القای بار الکتریکی باردار کنیم بار القا شده در الکتروسکوپ .......................می شود.(مثبت- منفی)

3-حسن می گوید اگر چیزی حرکت نکند می توان گفت بر آن هیچ نیرویی وارد نشده است.آیا شما نظر او را قبول دارید؟چرا؟یک مثال بزنید؟

4-با توجه به این که در هنگام کار انرژی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود توضیح دهید در هر کدام از موارد زیر چه تبدیلات انرژی صورت می گیرد؟

الف- قطره های باران بر زمین می بارد.

آزمایشی طراحی کنید و بنویسد که نشان دهد هوا بر اجسام فشار وارد می کند

5- دو قاعده ی اساسی را در مورد بارهای الکتریکی را بیان کنید؟

6- قانون اهم را بیان کنید؟

7- در دو بادکنک به یک اندازه هوا وارد کرده ایم بادکنک شماره (1) را درون یخچال و بادکنک شماره ی (2) را درون اتاق نزدیک بخاری گذاشته ایم .به نظر شما میزان فشار در کدام بادکنک بیشتر است؟ چرا؟

8- مجید همراه خانواده به بیرون از شهر رفته بود و آنها آتش بزرگی را فراهم نمودند. در این هنگام مجید کپسول پیک نیک را برداشت واز محل آتش دور کرد.به نظر شما چرا او این کار را انجام داد؟

9- آذرخش یا صاعقه را تعریف کنید؟و بنویسید چگونه می توان ساختمان های بلند را از خطر آن محفوظ نگه داشت؟ چرا؟

10- نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه مشخص می کنند؟

11- شدت جریان چیست؟با چه وسیله و واحدی اندازه گیری می شود؟

12- دو قاعده ی اساسی در باره ی بار های الکتریکی را بیان کنید؟

13- با طراحی یک آزمایش نشان دهید فشار مایعات به ارتفاع بستگی دارد؟

14- اختلاف پتانسیل الکتریکی را تعریف کنید؟وبنویسید با چه وسیله و چه واحدی اندازه گیری می شود؟

15- با چه وسیله ای و چگونه می توان نوع بار الکتریکی جسم بار دار را تشخیص داد؟

16- آهن ربا به روش مالش چگونه ساخته می شود و قطب های آهن ربای جدید با آهن ربای قبلی چه تفاوتی دارد؟

18-نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه تشخیص می دهند؟توضیح دهید؟

19-وقتی کار انجام می شود دو حالت برای انرژی پیش می آید؟آن دو حالت را با ذکر مثال بنویسید؟

20- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

انرژی:

الف- فشار:

ب- مقاومت الکتریکی :

ج- الکترون آزاد:

د- اختلاف پتانسیل:

مسائل علوم تجربی سال سوم

مسائل کار

1- تخته سنگی به جرم 7 کیلو گرم را 3متر جابجا کرده ایم .مقدار کار انجام شده را حساب کنید؟

2- جسم مقابل را بر روی زمین به اندزه ی نیم متربه طرف جلو می کشیم ؛عقربه ی نیروسنج عدد 2 را نشان می دهد

3- جرثقیلی بار 5000نیوتونی را در 3 متری سطح زمین نگه داشته است. چه مقدار کار انجام می دهد؟چرا؟

4- گلوله ای در اثر نیروی اصطکاک 40 نیوتونی پس از 200 متر جابجا یی متوقف می شود،مقدار کار انجام شده توسط نیروی اصطکاک چقدر است ؟

5- یک گارگرساختمانی 10 بلوک سیمانی به وزن 125 نیوتون راتا بالای دیواری به ارتفاع 2 متر جا به جا می کند .

محا سبه کنید کار انجام شده توسط کارگر چقد است؟

6- حسن یک جعبه ی میوه ی 300 نیوتونی را با وارد کردن نیروی افقی 60 نیوتونی به اندازه ی 20 متر به جلو

می راند . مقدار کار انجام شده را حساب کنید

15- علی تخته سنگی را 5 متر جابه جا می کند اگر او برای انجام این کار 1000 ژول کار انجام داده باشد .وزن تخته سنگ چند نیوتون بوده است؟

16- پسر بچه ای به جرم50 کیلو گرم در مدت 5 ثانیه از 10 پله که ارتفاع هر کدام 30 سانتی متر است بالا می رود او چه مقدار کار انجام می دهد؟

مسائل توان

1- جعبه ای به وزن 120 نیوتون را در مدت یک دقیقه 2 متر جا به جا کرده ایم مقدار توان را حساب کنید؟

2- ماشینی 360 ژول کار را در مدت 2 دقیقه انجام می دهد.توان ماشین را حساب کنید؟

3- پسر بچه ای به وزن 500 نیوتون در مدت 5 ثانیه از 10 پله که ارتفاع هر کدام 30 سانتی متر است بالا می رود توان او چند وات است؟

4- ماشینی بار 5000نیوتونی را در مدت 25 ثانیه به اندازه ی 2 متر از سطح زمین بالا می برد. توان آن چند وات است؟

5- ماشینی بار 180 نیوتونی را در مدت 20 ثانیه 4 متر جا به جا می کند .توان ماشین را حساب کنید؟

6- موتوری در مدت زمان 10 ثانیه یک وزنه ی 5000 نیوتونی را به اندازه ی 4 متر حرکت می دهد.توان این موتور چقدر است؟

7- جرثقیلی بار 3000نیوتونی را در مدت زمان 5/0 دقیقه 10 متر جابجا می کند،توان آن چند کیلو وات است؟

8- ماشینی 1800 ژول کار را در مدت یک دقیقه انجام می دهد توان آن را حساب کنید؟

9- یک بلا بر در مدت 20 ثانیه بری بالا بردن یک جسم به اندازه ی 4000 ژول کار انجام می دهد .توان این بالا بر چقد می باشد؟

10 بوسیله ی یک ماشین جعبه ای به وزن 700 نیوتون را در مدت 2/0 دقیقه تا ار تفاع 24 متر بالا برده ایم . توان ماشین را حساب کنید؟

11- جرثقیلی باری به وزن 6000 نیوتون را در مدت 5 ثانیه تا ارتفاع 4 متر بالا می برد توان ماشین چند وات است؟

12- پسری 15 ساله در زمان 30 ثانیه 1500 ژول کار انجام می دهد .توان این پسر چند وات است؟

13-وسیله ای با توان 800 وات چند ژول کار را در مدت 40 ثانیه انجام می دهد؟

14-علی هنگام بلند کردن یک اتومبیل با جک روغنی 5000 ژول کار را در مدت 50 ثانیه انجام می دهد .توان او هنگام

انجام این کار چند وات است؟

15- علی 600 نیوتون وزن دارد . هنگام بالا رفتن از پله های یک مدرسه برای ورود به کلاس تعداد 10 پله ی 20 سانتیمتری را در مدت 4 ثانیه طی می کند. توان علی چند وات است؟

16- یک اسب با نیروی 1800 نیوتون ارابه ای را در هر دقیقه 100 متر می کشد ،توان اسب در این حالت چند وات است؟

17- اگر موتوری بتواند وزنه ی 8000 نیوتونی را در هر ثانیه 10 متر بالا ببرد توانی که مصرف می کند چندکیلو وات است.

18- ماشینی در مدت 3 ثانیه 7200 ژول کار انجام می دهد توان ماشین چند وات است؟

19- جرثقیلی 4800 ژول کار را در مدت 2 دقیقه انجام داده است. توان جرثقیل را محاسبه کنید؟

20- ماشینی بار 1800 کیلو گرمی را در مدت یک دقیقه 10 متر جابجا می کند. توان ماشین چند کیلو وات می باشد ؟

21- موتوری در مدت نیم دقیقه 7200 ژول کارانجام داده است توان این موتر چند وات است؟

مسائل بازده

1- به ماشینی 1000ژول کار داده ایم ماشین 250 ژول کار برای ما انجام می دهد بازده ماشین را حساب کنید؟

2- برای ماشینی 8000 ژول انرژی فراهم شده است اگر این ماشین 2000 ژول آن را به صورت گرما هدر داده باشد.بازذه ماشین را حساب کنید.

3- یک لامپ الکتریکی 300 ژول انر ژی نورانی و 1500 ژول گرما تولید می کند بازده آن را حساب کنید؟

4- کار مفید ماشینی 300 ژول و کل کار داده شده به آن 1500 ژول است. بازده این ماشین چقدر است؟

5- یک لامپ برقی در مدت یک ساعت 3200 ژول انرژی الکتریکی در یافت و 8000 ژول انرژی نورانی تولید می کند. بازده این لامپ را حساب کنید؟

6- به یک موتور گرمایی 20 کالری گرما داده ایم . اگر بازده این ماشین 40 درصد باشد چه مقدار کار مفید از این ماشین می توان گرفت؟

7- به ماشینی 150 ژول کار داده ایم ،ماشین 30 ژول آن را صرف غلبه بر اصطکاک کرده است .بازده ماشین را حساب کنید؟

مزیت مکانیکی اهرم

1- از یک میله ی فلزی به طول یک متر اهرم نوع اول ساخته ایم.اگرطول بازوی محرک 60 سانتیمتر باشد مزیت مکانیکی آن را حساب کنید؟و بنویسید به چه طریقه ای به ما کمک می کند؟


3- در اهرم زیر تکیه گاه را جایی قرار دهید که مزیت مکانیکی آن 3 شود؟بازو های آن را مشخص کنید. نیروی محرک نیروی مقاوم

5- طول دسته های یک قیچی 30 سانتی متر و طول تیغه های آن 5 سانتی متر است،مزیت مکانیکی آن را حساب کنید.و بنویسید به چه طریقه ای به ما کمک می کند؟

8- ماشینی با نیروی 500 نیوتونی باری به جرم 25 کیلوگرم 3 متر جابجا می کند .مزیت مکانیکی آن را حساب کنید؟

9- برای بلند کردن یک اتومبیل 500 نیوتون نیرو لازم است،امابه کمک یک جک با نیروی 100 نیوتون می توان اتومبیل را بلند کرد،مزیت مکانیکی این جک را حساب کنید.

مسائل فشار

1- قطعه ای مکعبی شکل به وزن 300 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 6متر مربع بر روی زمین قرار دارد .فشار وارد برسطح زمین چند پاسکال است؟

2- جسمی به جرم 5 کیلوگرم و به سطح 10 سانتیمتر مربع چه مقدار فشار بر سطح زیرین خود وارد می کند؟

3- یک مستطیل به ابعاد 6و3و2 سانتیمتر از بزرگ ترین سطح بر روی میز قرار دارد .وزن آن 360 نیوتون می باشد. فشاری که بر سطح میز وارد می کند را حساب کنید؟

4- یک جعبه ی مکعبی به وزن 40 نیوتون روی یک از سطوح به مساحت 80 سانتی متر مربع قرار گرفته است.میزان فشاری که بر سطح زمین وارد می کند را حساب کنید؟

5- مریم کف دست خود به دیوار فشار می دهد.اگر مساحت کف دست او 40 سانیمتر مربع و نیرویی که وارد می کند 80 نیوتون باشد.چه مقدار فشار بر دیوار وارد می شود؟

6- جسمی به وزن 150 نیوتون و سطح قاعده 15 سانتیمتر مربع چه مقدار فشار بر زمین وارد می کند؟

۷-مخزن آبی به شکل مکعب مستطیل و به وزن 40000 نیوتون و به مساحت سطح 5000 سانتی متر مربع ،بر سطح زیرین خود چه فشاری وارد می کند؟

۸- چوب مکعبی شکل به وزن 360 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 9 متر مربع بر روی زمین قرار داردفشار وارد بر سطح زمین چند پاسکال است؟

۹- دانش آموزی به جرم 40 کیلوگرم روی یک پای خود ایستاده است .اگر مساحت کف کفش دو برابر 40 سانتی متر مربع باشد ، فشار وارد شده بر سطح زمین ، چند نیوتون بر سانتی متر مر بع است؟

۱۰-سارا با کف دست خود به دیوار فشار وارد می کند. اگر مساحت کف دست سارا 40 سانتی متر مربع و نیرویی که وارد می کند 80 نیوتون بر سانتی متر مربع است؟

۱۱- مقدا فشاری را که یک جعبه ی 500 نیوتونی با مساحت قاعده ی 2 متر مربع بر سطح زمین وارد می کند، را محاسبه کنید؟

۱۲- وزن یک اسکیمو 750 نیوتون است اگر مساحت سطح کفش هایش 3/0 متر مربع باشد . حساب کنید فشاری مه از طرف او به سطح برف وارد می شود، چند پاسکال می باشد؟

1۳- یک منبع آب به وزن 5000 نیوتون که مساحت سطح قاعده ی آن 1000 سانتی متر مربع می باشدفروی زمین قرار گرفته است،فشار وارده از طرف این منبع چند نیوتون بر سانتی متر مربع است؟ چند پسکال می باشد؟

۱۴- زهره یک کار تن کتاب به وزن 180 نیوتون و به ابعاد 60*30*20 از بزرگترین سطح روی میز قرار دارد. محاسبه کنید که این کارتن بر سطح میزی که زیر آن است چند نیوتون بر سانتی متر فشازر وارد می کند؟

۱۵- قطعه ی مکعبی شکلی به وزن 300 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 6 متر مربع بر روی زمین قرار دارد فشار وارد بر سطح زمین چندپاسکال است؟

۱۶- جسمی به وزن 500 نیوتون روی سطحی 2 متر مربع قرار دارد. فشار وارد بر سطح چند پاسکال است؟

۱۷- جسمی به وزن 150 نیوتون و سطح قاعده 15 سانتیمتر مربع چه مقدار فشار بر زمین وارد می کند؟

۱۸-قطعه ای مکعبی شکل به وزن 300 نیوتون با سطح قاعده ای برابر 600 سانتیمتر بر روی زمین قرار دارد .فشار وارد برسطح را محاسبه کنید؟

۱۹-جسمی به وزن 150 نیوتون که سطح آن 2 مترمربع می باشد چند مقدارفشار بر سطح زمین وارد

می کند؟

الکتریسیته

1-مداری به اختلاف پتانسیل 10 ولت جریانی معادل 2/0 آمپر می گذرد مقاومت الکتریکی مدار را حساب کنید؟

2- از مداری که مقاومت آن 5 اُهم است جریان 10 آمپری می گذرد.اختلاف پتانسیل مدار را حساب کنید؟

3- اگر از مداری ولتاژی برابر با 4 ولت بگذرد در صورتی که مقاومت الکتریکی مدار 8 اهم باشد جریانی برابر با چند آمپر از مدار عبورمی کند

نمونه سوالات تستی

1-سبک ترین وساده ترین اتم ها ،اتم چه عنصری است؟(72-71)

الف- اورانیم ب- ئیدروژن ج- هلیم د- اکسیژن

2-کدام ذره موجب فیسیون می شود؟(73-72)

الف- نوترون باردار ب- پروتون باردار ج- نوترون بدون بار د- ÷روتون بدون بار

3-کدام یک از ایزوتوپهای اورانیم در راکتور استفاده می شود و برای کنترل سرعت واکنش........ استفاده می شود.(76-75)

، پتاسیم U، باریم ج-238 U، کادمیم ج-238U، سدیم ب-235Uالف-236

4- برای اینکه انرژی اتمی آزاد شود باید: (77-76)

الف- الکترون به مدارش اضافه شود . ب- یک الکترون از آن جدا شود.

ج- تغییری در هسته بوجود آید. د- هر سه مورد انجام می شود.

5- برسیلیوس کشف کرد که عناصر ...............و...................در ساختار توری گازی و عناصر........و ......در تولید سلول های خورشیدی و وسایل اکترونیکی کاربرد ارد. (84-83)

الف- توریم و سلنیم- سریم و سیلیسیم ب- سیلیسیم وسلنیم – توریم و سریم

ج- توریم و سریم – سیلیسیم و سلنیم د- سریم و سلیسیم – توریم و سلنیم

6- در عنصری با عدد اتمی 26 ،اختلاف پروتون ها و نوترون ها 4 واحد می باشد.عدد جرمی را مشخص کنید. (86-85)

الف- 30 ب- 22 ج- 56 د- 60

7- تفاضل عدد جرمی با عدد اتمی یک اتم بیان کننده ی تعدادکدام ذره ی اتم است؟(87-86)

الف- پروتون ب- پوزیترون ج-نوترون د- الکترون

8- برای عمل فیسیون در رآکتور به کدام دو عامل زیر نیاز داریم؟

الف- الکترون کم سرعت-ماده رادیو اکتیو ب- نوترون کم سرعت –ماده رادیو اکتیو

ب- پروتون کم سرعت- ماده رادیو اکتیو د- پروتون پر سرعت- الکترون کم سرعت

به ترتیب از راست به چپ کدام است؟31P9- تعداد پروتون ها، الکترون هاو نوترون ها در اتم

15

الف- 15،15، 16 ب-15،15، 21 ج-26،15،15 د- 21 ، 31 ،15

10- اتم کدام یک از عناصر زیر سنگین تر است؟

الف= هلیم ب- کربن ج- اکسیژن د- اورانیم

11- تمام اتم های یک عنصر از چه نظر همیشه یکسان هستند؟

الف-عددجرمی ب- عدد اتمی ج- تعداد نوترون د- تعداد الکترون

12- اتم کدام یک از عناصر زیر سنگین تر است؟

الف- هلیم ب- کربن ج- هیدروژن د- اورانیم

13-انرژی خورشید از .................اتمها حاصل می شود. (72-71)

الف- فیسیون (شکافت) ب- فوزیون(همجوشی) ج- فیسیون(همجوشی) د-فوزیون(شکافت)

19- سنگینی یاسبکیاتم هرعنصربه کدام یک ازذرات زیربستگی دارد؟

الف- فقط تعداد پروتون ها ب- فقط تعداد الکترون ها

ج- فقط تعداد نوترون ها د- مجموع پروتون ها،نوترون ها والکترون ها

20-در واکنش های شیمیایی کدام یک از اجزای اتم دخالت می کند؟

الف- الکترون ها ب- نوترون ها ج- پروتون ها د- مجموع پروتون ها و نوترون ها

21- کدام ایزوتوپ اکسیژن از همه سبک تر است؟

الف- الکترون ب- نوترون ج- پروتون د- قسمت الف و ج صحیح استدرباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : م طیلانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

امارگیر حرفه ای سایت